Einki úrslit
Fyrrverandi síða
Leiting framd av
Næsta síða

ÅRET DER GIK

Det første projekt (syntese) blev udbudt i marts måned 2021 – lidt før forventet. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) vandt udbuddet, og vil de frem til efteråret 2022 arbejde med at kortlægge naturbaserede løsninger og tiltag i Norden. Kontrakten med NIVA blev først underskrevet primo juli på grund af kontraktstop i NMRS. Dette forventes imidlertid ikke at påvirke den endelige leverance af projektet, som har deadline 29. okt. 2022. NIVA er kommet I gang med opgaven og har oprettet en side, hvor det er muligt at følge med arbejdet: S-ITUATION – Nature-based Solutions in the Nordics (nordicsituation.com)

Projekt 2 – nationale pilotprojekter – er ligeledes igangsat. Dette projekt vil sammen med syntesen danne fundament for projekt 3 og 4. Styregruppen har besluttet, at projekt 2 kører på to spor – det ene er pilotprojekter på nationalt niveau i de otte nordiske lande, og det andet er en rapport, der samler projekterne og den viden, der opstår i de enkelte pilotprojekter. For at sikre en bredde i det samlede projekt, er der lagt op til en eventuel anden runde ifm. pilotprojekterne, hvor de områder, der mangler, fx enkelte lande eller kategorier af naturbaserede løsninger, dækkes. Dette gøres ved at udbyde specifikke opgaver. Hvis dette bliver nødvendigt, vil enkelte pilotprojekter først have projektstart i april 2022 og ikke i februar 2022, som ellers planlagt.

Opgaven at skrive en rapport, som opsamler pilotprojekterne, blev udbud i efteråret med frist den 8. november. Der var tre tilbud på opgaven, og styregruppen vurderede, at NIVA igen havde det bedste tilbud. Projektet starter samtidig med, at pilotprojekterne kommer i gang.

Fristen for at søge om støtte til pilotprojekter udløb den 17. december. Vi modtog 28 ansøgninger fra syv nordiske lande – alle undtagen Finland. Styregruppen har fået ansøgningerne til vurdering og endelig beslutning træffes på styremøde den 7. februar. Samtidig træffes der beslutning om, hvorvidt en opgave bør udbydes i Finland og eventuelt andre nordiske lande, hvor ansøgningerne ikke lever op til forventningerne. En virtuel-opstartsworkshop for projektlederne af pilotprojekterne vil efter planen finde sted i uge 10.

Tredje og fjerde projekt udbydes i november 2022 med projektstart i januar 2023.

Kommunikation

Kommunikation om programmet og formidling af resultater og aktuelle projekter er en stor del af arbejdet. Derfor fik vi i foråret lavet en kommunikationsstrategi og en risikoanalyse sammen med programmets styregruppe.

I juli måned besluttede vi at lave en video om programmet, som samtidig bragte budskabet om gevinsterne af naturbaserede løsninger generelt. Videoen skulle vises og lanceres til COP26 i Glasgow i november, men indholdet blev tilpasset således, at videoen har en levetid på de fire år, som programmet kører.

Videoen kan ses her: Nature-based solutions – YouTube

I samarbejde med kommunikationsafdelingen på Norden.org har vi lavet en side, hvor aktuelle nyheder om programmet deles. Siden findes her: Naturbaserede løsninger | Nordisk Samarbejde (norden.org)

Dertil har vi fået en side op at køre på us.fo/nbs, hvor al ny informations om programmet deles, og vi har oprettet en LinkedIn side med samme formål. Dertil har vi fået gang i samarbejdet med Nordens kommunikationsafdeling, der hjælper med at formidle det nyeste på norden.org, og vi har fået kontakt til kommunikationsafdelingen i IUCN Europa, der vil give os adgang til deres platforme.

I 2022 skal vi i gang med at formidle resultater fra både projekt 1 og 2. Der forventes af projektlederne for de enkelte pilotprojekter, at der leveres formidlingsmateriale fra processen, som koordinator efterfølgende videreformidler til relevante platforme.

AKTIVITETER 2021

Møder og workshops

Programmet ledes af Lajla Tunaal White og Irene Lindblad (vara) fra Miljøministeriet i Norge og styres/følges af en styregruppe og en referencegruppe med medlemmer fra flere af de nordiske lande. Styregruppen har afholdt fire møder i 2021, og referencegruppen har bidraget med skriftlige vurderinger/kommentarer forud for og efter møderne. Derudover har der været en workshop i forbindelse med udarbejdelsen af projekt 2, hvor der ud over styregruppe- og referencegruppemedlemmerne også var deltagere fra Grønland og Færøerne med for at sikre, at alle de nordiske lande blev hørt i processen. Efterfølgende blev styregruppen udvidet med et medlem fra Færøerne, så der nu kun er Grønland, som ikke har en fast deltager i enten styregruppen eller referencegruppen. På grund af Covid-19 situationen har alle møderne i 2021 fundet sted på Teams. 

COP26

I november måned deltog vi med programmet på den internationale klimakonference COP26, som i år blev afholdt i Glasgow. Sammen med koordinatoren for NBM og to danske ungdomsdelegater for FN arrangerede vi et event med titlen Two Global Crisis Interlinked i den nordiske pavillon. Videoen om programmet blev lanceret, Lars Dinesen, repræsentant for IPBES Danmark, gav et oplæg, der med udgangspunkt i otte cases fra Norden beskrev gevinsten af naturbaserede løsninger, og vi sluttede af med en paneldebat mellem repræsentanter for Norge, Island og IUCN. Eventet kan ses eller genses her: Two Global Crises Interlinked — The need for balancing and win-win actions for nature and climate – YouTube

Ud over at få programmet frem i lyset, var COP26 også en god anledning til at møde nordiske kollegaer. 

Netværk på Færøerne

Koordinatoren for NBM og koordinatoren for programmet Naturbaserede løsninger i Norden har begge base i Umhvørvisstovan på Færøerne. Da arbejdet med natur og biologisk mangfoldighed på stedet har vist sig at være fragmenteret, og ressourcerne til at udføre projekter på Færøerne har været manglende, gik koordinatorerne i gang med at etablere et netværk på Færøerne med det formål at øge interessen på området og for at skabe et forum for vidensdeling.  Det første møde blev afholdt i Thorshavn sidst i september måned, hvor der mødte cirka 60 mennesker til oplæg og diskussion. En paneldebat blev afhold med titlen Må naturen vige for byen? Netværket mødes igen 20. januar på Umhvørvisstovan.

Aktiviteter 2022

Året 2021 har været præget af corona pandemien, og de fleste aktiviteter har derfor været online. For 2022 planlægges fysiske møder og arrangementer med forhold for ændringer. Forneden ses nogle af de aktiviteter, som foreløbigt er planlagt for året, som kommer.